Borgerbudgetter 2016

Aktionsgruppens kriterier til ansøgninger om midler fra Borgerbudget

Projekterne skal overordnet medvirke til at understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes mål om 2000 flere borgere i Faaaborg-Midtfyn Kommune i 2030. Projekter skal være med til at skabe bæredygtig innovation og udvikling i lokalområderne, øget medborgerskab og større samfundsengagement. Dette indebærer, at projekterne kan forholde sig til bosætning, beskæftigelse og erhverv, forbedring af rammevilkår i lokalområdet samt til borgertilfredshed og omdømme.

Hvem kan søge tilskud?

Foreninger

– Enkeltpersoner

– Virksomheder (almennyttige formål)

– Organisationer

– Almennyttige foreninger/sammenslutninger

Ansøgning om tilskud skal indeholde

Fyldig projektbeskrivelse med tidsangivelser for projektperioden og underskrevet ansøgning med angivelse af kontaktperson.

– Budget og dokumentation for udgifter.

– En finansieringsplan der beskriver, hvordan projektet påtænkes finansieret. Projektets financiering skal være fuldt belyst og bevilget senest 1. oktober 2017. Aktionsgruppen kan ansøges om udsættelse i maksimalt seks måneder.

– Hvis der planlægges brug af mellemfinansiering, skal der redegøres herfor i finansieringsplanen.

– Hvis ansøger har opnået anden offentlig og/eller privat medfinansiering, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation herfor, for eksempel kopi af tilsagnet eller bevillingsbrevet.

– En plan for eventuelle samarbejder, hvis der søges om tilskud til samarbejde mellem lokale

aktionsgrupper.

– Vedtægter, hvis ansøger er en selvejende institution eller forening.

– Redegørelse for nødvendige tilladelser; f.eks. miljøtilladelser, byggetilladelser mv.

– Hvis der søges om tilskud til en konsulentydelse eller projektansættelse, skal det fremgå af ansøgningen, hvilke arbejdsopgaver konsulenten eller den projektansatte skal udføre, antal timer og timepris. Er der tale om projektansættelse bør evt. rejseomkostninger også frem- gå af ansøgningen.

– Andre relevante bilag som Faaborgegnens Aktionsgruppe vurderer nødvendige.

Udgifter, der er afholdt uden for projektperioden, er ikke tilskudsberettigede.

Frivilligt arbejde er ulønnet og skal indgå konkret i projektet med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesforhold med en kontrakt. Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal der forventes anvendt til at løse opgaverne.

Frivilligt arbejde kan indgå som medfinansiering af projektet.

Principperne for ”armslængde” i forbindelse med tilsagn af offentlige tilskud skal overholdes. I modsat fald vil Faaborgegnens Aktionsgruppe i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt.

Hvis der opstår behov for at ændre projektet, herunder at forlænge tilsagnsperioden, overdrage tilsagnet, ændre projektindhold og ændre budgettet, skal dette godkendes af Faaborgegnens Aktionsgruppe, før ændringen gennemføres. Ellers vil projektudgifterne ikke være tilskudsberettigede uagtet tidligere tilsagn.

Faaborgegnens Aktionsgruppe kan i samråd med Faaborg-Midtfyn Komune træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud.

Tilsagnsperioden, fristen for projektets afslutning samt fristen for regnskabsaflæggelsen er fastsat i tilsagnsbrevet.

Ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til Faaborgegnens Aktionsgruppe.

Ansøgninger fremsendes senest 15. november 2016 kl. 18.00 til:

AktionsGruppenFaaborg@gmail.com

Beslutninger i Faaborgegnens Aktionsgruppe træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, afvises sagen.

Der er i alt afsat ca. 150.000,00 kr. til projekter i Faaborgegnen.

Borgerbudgetter 2015

5.000-10.000 kr til Bakkelunden
Område: Kværndrup
8.483,75 kr til Hvilebænke til Dyndkrogen
Område:
8.975 Kr til Fiskefartøjet 100 SG Marna – Faaborg
Område: Faaborg
25.000 kr til Askebægre
Område: Faaborg
41.810 kr til Gå/cykel dig sej blev nr 2
Område: Faaborgegnen
50.000 kr til Udskiftning af udslidt badebro –
Område: Bøjden
63.506 kr til 5 Lokalråd i aktion for øget bosætning og turisme i oplandet til Område: Faaborgegnen
75.000 kr til Arrangement i lokalområde –
Område: Ryslinge
80.000 Kr til De 3 ø perler i Faaborg Midtfyn Kommune
Område:
82.000 Kr til Bofællesskabet Torpegård
Område:
100.000 Kr til Velkommen til “by”-porte
Område: FMK
100.000 kr til Overnatningshytter i Ferritslev Bypark
Område: Ferritslev
100.000 Kr Sæt kommunen i GIR – Faaborg-Midtfyn
Område:
150.000 kr til Landsbybussen
Område: Vester Hæsinge
150.000kr til Renovering af forsamlingshus
Område: Krarup
150.00 Kr til Johan Ludvig Reventlows. Hjerte og mod – fra tanke til handl..
Område: Korinth
150.000 kr til Streetkultur gadeidræt i
Område: Brobyværk
150.000 kr til Overnatningshytte/bålhytte
Område:
159.000 kr til Haastrup som Geopunkt,”bjerglandsby” m. genrejst ” Mø
Område: Håstrup
198.000 kr til Ferritslev Rolfsted og Rolfhallen – fondsansøgning
200.000 kr til Anlæggelse af ridesti i
Område: Tarup Davinde
200.000 kr til Skaterbane
Område: Allested vejle
200.000-250.000 kr til Attraktivt bymiljø i
Område: Nr. Søby
250.000 kr til Ryslinge Skulpturpark, en park i udvikling
Område: Ryslinge
250.495 kr til Motion, natur og nabofællesskab
290.000 kr til Lille pavillon – stor investering i fremtiden
Område: Lyø
308.000 kr til Etablering af et spektakulært aktivitetsområde i lokalområdet
Område: Nr. Lyndelse og omegn
386.995 kr til Fitness for ALLE i
Område: Årslev/Sdr. Nærå
500.000 kr til Bycollage et fællesskab på kryds og tværs i FMK
Område: FMK
500.000 kr til Carl Nielsen Legepark blev nr 1 og fik derfor alle pengene
Område:
500.000 kr til Bevægelses og idrætsmuligheder i den frie natur
Område:
2.115.000 kr til natur og aktivitetsområdet Baunebjerg *-
Område:

Lars Tribler klipper guldsnoren

Indvielse Jomfrulågen 30. maj 2015.

”Jomfrulågen” finere navn kan en smøge vel ikke have – men trods dette smukke navn, har den alle dage haft et hårdt og trist liv.

Jomfrulågen er en af byens ældste gader, her boede de fattigste af byens indbyggere såsom natmændene, rakkerne og de prostituerede, som tidligere blev benævnt jomfruer.
Strædet hed for over 500 år siden Jomfrustræde, men i sådanne stræder har det med at opstå en form for ”gennemtræk” og handelsvare blev smuglet op gennem Jomfrustræde og ikke gennem byporten, hvor der skulle betales afgift. Sidst i 1600-tallet blev der derfor sat en låge op i strædet for at sætte en stopper for smugleriet, og siden blev gaden kaldt Jomfrulågen.

Jomfrulågen ligger jo ellers lige i smørhullet, i den ene ende direkte kig til øhavet, i midten Adelgade med sine smukke gamle huse og i den anden ende porten til Byskolen der i dag er blevet istandsat til et smukt og kreativt ungdomskulturhus.

Der imellem ligger den så vores lille ”øjebæ” De senere år har kunstnertræffet brugt den til kunstmarked, og straks opstår der en skøn stemning ala mini Montmatre hvor folk strømmer til for at se, handle og lytte, desværre vare dette jo kun få dage, og straks efter falder Jomfrulågen tilbage til den føromtalte ”øjebæ.

I FMK har vi mange både aktive og kreative Lokalråd, og her i Faaborg by har vi Faaborg Lokalråd. Dette forfald blev også for meget for Faaborg Lokalråd, og i samarbejde med gode sponsere og kreative folk blev en moderniseringsproces sat i gang. Nu er 1. etape færdig og jeg vil citere en af kunstnerne bag:
” Jeg har med dekorationerne forsøgt at lade historien skinne igennem, da vi ser
underliggende lag ,- og hvor skønne de er – i en modernistisk ramme.
”Modernistiske ramme er en lidt sjældenhed her i området, trods, den ellers er nødvendig for at definere tiden vi lever i. Her er vi jo mere til stokroser landskaber og romantik ” – Så pas på jeres modernistiske sjældenhed her, den kan nem blive ugleset.

Med den udformning muren har fået er der skabt grobund for nutidige kreative aktiviteter såsom arbejdende kunstnere, spoken words, musikanter og udstillinger, måske byens gode Vægtere nu kommer gennem og fortæller om Jomfrulågen, pigehjemmet og alle de andre historier.

Med disse ord erklærer jeg hermed den ”fornyet” Jomfrulåge for indviet.

Projekt Jomfrulågen

”Jomfrulågen, finere navn kan smøgen vel ikke have, hovedporten fra havnen op til
byen. – Men, hvilke kummerlig tilværelse har den ikke haft. F.eks. I de 35 år jeg har
boet her har muren ved garagerne stået og trængt til vedligehold. Det har Faaborg
Lokalråd nu gjort noget ved.

Et spændende miljø åbnede sig da vi gik i gang og, mange ideer opstod. Her
oplevede vi de unge mennesker ofte mødes, men hvilke vilkår havde de ikke.? En
stenmur, en parkeringsplads og en liden køn rød ejendom modsat muren.
Med den udformning vi har givet muren har vi skabt grobund for nutidige kreative
aktiviteter.: Spoken words, gade musikanter, møder, udstillinger m.m. Og muren
kunne jævnlig blive bemalet af kunstnere.

Modsat side kunne stenmuren erstattes med trapper, som man kunne sidde på, bag
dem bøjler mod bilerne.”

Tillykke Faaborg!!!!

Vi håber i får glæde af det.

Venlig hilsen Faaborg Lokalråd

Torben

Faaborg Sygehus hvad nu

Faaborg Lokalråds bestyrelses
FORSLAG TIL BRUG AF FAABORG SYGEHUS FREMTIDIGE ANVENDELSESMULIGHEDER

Filmcollege
Undervisningslokaler
produktionsenhed: studier og alt hvad der hører til produktion af film
manuskriptforfattere kunne komme og bo der for i fred og ro at kunne skrive manuskripter
nyhedsstudie

Sundhedscenter
skadestue hvor sygeplejersker ere videreuddannet til at kunne visitere
blodprøver for kronisk syge, der skal kontrolleres
rehabilitering af ældre der har ligget på sygehus

Hjemsted for et videns- og forskningscenter på området demokrati

Prøvebolig(er) som folk der overvejer at flytte til Faaborg kan bo i et stykke tid (de seperate huse, der ligger på området)

Iværksættermiljø
herunder bl.a. kemisk laboratorium, idet der allerede et laboratorium
Følg med på www.klokketårnet.dk mail: faaborglokalråd@klokketårnet.dk

Faaborg den 10.maj 2012