Borgerbudgetter 2016 for Faaborgegnen

Sammen om Faaborg-Midtfyn

Faaborgegnen

27. september 2016

Aktionsgruppens kriterier til ansøgninger om midler fra Borgerbudget

Projekterne skal overordnet medvirke til at understøtte Faaborg-Midtfyn Kommunes mål om 2000 flere borgere i Faaaborg-Midtfyn Kommune i 2030. Projekter skal være med til at skabe bæredygtig innovation og udvikling i lokalområderne, øget medborgerskab og større samfundsengagement. Dette indebærer, at projekterne kan forholde sig til bosætning, beskæftigelse og erhverv, forbedring af rammevilkår i lokalområdet samt til borgertilfredshed og omdømme.

Hvem kan søge tilskud?

– Foreninger

– Enkeltpersoner

– Virksomheder (almennyttige formål)

– Organisationer

– Almennyttige foreninger/sammenslutninger

Ansøgning om tilskud skal indeholde

– Fyldig projektbeskrivelse med tidsangivelser for projektperioden og underskrevet ansøgning med angivelse af kontaktperson.

– Budget og dokumentation for udgifter.

– En finansieringsplan der beskriver, hvordan projektet påtænkes finansieret. Projektets finansiering skal være fuldt belyst og bevilget senest 1. oktober 2017. Aktionsgruppen kan ansøges om udsættelse i maksimalt seks måneder.

– Hvis der planlægges brug af mellemfinansiering, skal der redegøres herfor i finansieringsplanen.

– Hvis ansøger har opnået anden offentlig og/eller privat medfinansiering, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation herfor, for eksempel kopi af tilsagnet eller bevillingsbrevet.

– En plan for eventuelle samarbejder, hvis der søges om tilskud til samarbejde mellem lokale aktionsgrupper.

– Vedtægter, hvis ansøger er en selvejende institution eller forening.

– Redegørelse for nødvendige tilladelser; f.eks. miljøtilladelser, byggetilladelser mv.

– Hvis der søges om tilskud til en konsulentydelse eller projektansættelse, skal det fremgå af ansøgningen, hvilke arbejdsopgaver konsulenten eller den projektansatte skal udføre, antal timer og timepris. Er der tale om projektansættelse bør evt. rejseomkostninger også frem- gå af ansøgningen.

– Andre relevante bilag som Faaborgegnens Aktionsgruppe vurderer nødvendige.

Udgifter, der er afholdt uden for projektperioden, er ikke tilskudsberettigede.

Frivilligt arbejde er ulønnet og skal indgå konkret i projektet med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud. Der udbetales ikke løn, og der er ikke tale om et ansættelsesforhold med en kontrakt.

Det frivillige arbejde skal omfangsmæssigt stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. Det skal af ansøgningsmaterialet fremgå, hvilke arbejdsopgaver der vil blive varetaget ved frivilligt arbejde, og hvilket timeantal der forventes anvendt til at løse opgaverne.

Frivilligt arbejde kan indgå som medfinansiering af projektet.

Principperne for ”armslængde” i forbindelse med tilsagn af offentlige tilskud skal overholdes. I modsat fald vil Faaborgegnens Aktionsgruppe i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune kræve udbetalte tilskud tilbagebetalt.

Hvis der opstår behov for at ændre projektet, herunder at forlænge tilsagnsperioden, overdrage tilsagnet, ændre projektindhold og ændre budgettet, skal dette godkendes af Faaborgegnens Aktionsgruppe, før ændringen gennemføres. Ellers vil projektudgifterne ikke være tilskudsberettigede uagtet tidligere tilsagn.

Faaborgegnens Aktionsgruppe kan i samråd med Faaborg-Midtfyn Komune træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og om tilbagebetaling af tilskud.

Tilsagnsperioden, fristen for projektets afslutning samt fristen for regnskabsaflæggelsen er fastsat i tilsagnsbrevet.

Ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til Faaborgegnens Aktionsgruppe.

Ansøgninger fremsendes senest 15. november 2016 kl. 18.00 til:

AktionsGruppenFaaborg@gmail.com

Beslutninger i Faaborgegnens Aktionsgruppe træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, afvises sagen.

Der er i alt afsat ca. 150.000,00 kr. til projekter i Faaborgegnen.