Faaborg Lokalråd

Fremtiden og Faaborg Lokalråd

MOTTO: Styrk din by, styrk dit lokalråd

I lyset af FMKs opdeling af kommunen i 3 egne ( forstadsbåndet med centerbyerne Årslev/Sdr. Nærå/Nr. Lyndelse, Midtfyn med centerby Ringe og det maritime sydfyn med centerby Faaborg samt FMKs udviklingsstrategi vedtaget 17. februar 2015 med tre udviklingsspor: borgertilfredshed/ omdømme, bosætning og beskæftigelse/erhverv har Faaborg Lokalråd defineret sit fremtidige geografiske virkefelt som værende byen, bakkerne og det sydfynske øhav

FMKs 3 egne

Faaborg Lokalråds formål bliver fremadrettet at understøtte og løfte de interesser, der er knyttet til de 3 B’ er: borgertilfredshed, bosætning og beskæftigelse indenfor vores geografiske virkefelt.
Det skal ske ved et samarbejde mellem Lokalrådets bestyrelse og associerede medlemmer: kunstforeningen Pakhuset, Klokketårnets Venner, havnen, Minibyen, Sydfynske Veteranjernbane, Helios, Shopping Faaborg, Øhavscentret, Malerimuseet, Øhavsmuseet, Forum Faaborg, VAFF, lokale repræsentanter for Ældreråd og Ungeråd, ÆldreSagen, Film Fyn/18frames, turistkontoret, Folkeuniversitetet, kirken, ejendomsmægler samt andre interesserede f.eks. turist/erhvervsvirksomhederne.

Faaborg Lokalråds bestyrelse vil afholde min. 6 årlige dialogmøder, hvoraf 1 møde er årsmødet(se årsmøderne 2015, 2014, 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07. Mødedato udsendes 14 dg. i forvejen sammen med dagsorden og fremgår ligeledes af hjemmesiden. Alle associerede medlemmer kan til enhver tid fremsende punkter til denne årsmødet. Alle associerede får referat af ethvert relevant møde.

I lighed med den måde Faaborg Lokalråd har fungeret på siden dets oprettelse i 2007 vil både bestyrelse og associerede medlemmer med kort varsel kunne indkalde til møder.

– Vedr. Faaborg by
vil bestyrelsens arbejde koncentrere sig om områderne: uddannelse/film, erhverv/turisme, kultur/fritid.

– Vedr. Borgertilfredshed
vil det f.eks. dreje sig om projekter der vil styrke livskvaliteten for de borgere, der bor her samt udbrede kendskabet til egnen, dens muligheder og historie. Som et eksempel kan nævnes et projekt, lokalrådet kører p.t. “Gå dig sej, vi hjælper dig “. Andet eksempel: Den del af Øhavsstien, der naturligt relaterer til Faaborg by skal eksponeres via filmklip for såvel cyklister, gående incl. dårligt gående. Andre projekter: hvis der er stemning for det, kunne f.eks være: legemuligheder for børn på Torvet, flere bænke på gågaden, udvide byrummet v.h.a. lyssætning div. steder osv., osv

– Vedr. Bosætning:
Lokalrådet udarbejder en strategi m.h.p. for at få tilflyttere. Lokalrådet foretager en undersøgelse af behovet for ungdomsboliger i Faaborg.

– Vedr. Beskæftigelse:
Også her arbejdes med projekter, f.eks.”sænk havtemperaturen” i samarbejde med SDU i Sønderborg. (link hertil ) samt projektet branding af foreningerne og turist/erhvervsvirksomhederne med små filmklip på 90 sec. se filmene her
Metode: hjemmesider, YouTube, Facebook og mail skal i samspil brande f.eks. de kulturelle og kunstneriske institutioner, der indgår i listen “Kulturby Faaborg”) med ovennævnte 90 sec. små film. Det samme gælder turist/erhvervsvirksomhederne, hvis de er interesserede.

Vi har ønske om at FMK stiller een person til rådighed som lokalrådets kontaktperson

Således besluttet af Faaborg Lokalråds bestyrelse den 15. december 2015

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.