Borgermøde om Pipstårn

Borgermøde mandag d. 28. september

Tak til alle der denne aften mødte op til gåtur og efterfølgende workshop. Der var mange der i forvejen kendte til projektet men også mange nye borgere, og der kom flere spændende idéer og tanker frem. Nogle tager projektet sig af og andre tiltag kræver at frivillige eller foreninger melder sig til at blive en del af en indsats, som projektet så bakker
op om. Jeg har vedhæftet referatet fra mødet, hvor alle idéer og tanker er nedskrevet.

Faciliteter i skoven

Tæt på p-pladsen ved Lucienhøj og indgangen via jernbanen etableres et større mødested med bålsted inde og ude, flytbare borde, bænke og stubbe. Her vil være en grejbase med rekvisitter til undervisning og leg samt brændeskur. Vi har søgt og fået ekstra midler fra Lokale- og Anlægsfonden (ud over de allerede afsatte midler i projektet til bålhytter). Det betyder at vi har mulighed for at udvikle et spændende og anderledes Grønt Støttepunkt som pendant til De Blå Støttepunkter, der ligger tæt på vandet. Lidt længere inde i skoven placeres en lidt mindre hytte, således der kan være flere grupper i skoven af gangen.

Processen er godt i gang og planen er, at etableringen går i gang i løbet af foråret.

Bord 1
Bo Hørkild Andersen
Peter Vestergaard, MTB
Marianne Keinicke
Vibeke Bargsteen, Skt. Georgs Gildet
Ole Hansen
Hilda Kiersgaard
Sanne Frederiksen (ikke med i snakken til sidst)
Ole Tyrsted Jørgensen, Erhverv og natur

Jagt:
Biotoppleje v/jægerne, info til andre brugere om dyr, skov og jagt, træne hunde. Måske er skoven ikke egnet til jagt? Er det et problem i forhold til jægernes arrangement? Demonstration af jagt til andre brugere.

Sti:
Fra by til skov, en glimrende ting, vigtigt for brugerne generelt. Er det muligt at etablere sti fra Katterød Savværk tilbage til skoven? Ejes arealet af kommunen?

Naturskole:
Projekt v. Katterød, som videreudvikling. Det skal være let tilgængeligt trafikalt og med bus Naturbørnehaver i Sollerup/Alleskoven kan rykke ud i Pipstorn? Bus kan køre til p-pladsen. Mon de betaler for brugen?

Hjemmeside:
Skal være centralt element, højt prioriteret, opdateret. Turister og turistinfo. f.eks. brugergrupper opdaterer selv f.eks. bookingsystemer shelters f.eks. datoer: kalender som koordinere brugen af skoven, gerne delt op i 1⁄2 dage så flere brugere kan lave aftaler indbyrdes

Borde/bænke:
Behøver ikke være flotte, en træstamme kan være multifunktionelt. Så mange brugere som muligt skal involveres, særlige behov ( eks. aflukning ved jagt) tilgodeses MTB: gerne ansvar for pasning af sporet

Spor på 5-6 km. skal være naturligt som i Svanninge Bakker

Undervisning i MTB på skoler og gymnasiet

Diverse:

Bedsteforældre/børneprojekter: det er vigtigt at starte tidligt. Nemt, sjovt og overskueligt.

Shelters er en god ide (komme i ly, dårligt vejr, gerne enkelt, flere brugergrupper kan bruge en

shelter)

Skt: Georgsgildet: støtte spejderaktiviteter

Ide fra Fanø: en naturlegeplads af naturmaterialer a la Gåsebjergsand, gerne til små børn.

Bofællesskaber m. handicappede borgere vil også være potentielle kunder til enkelte aktiviteter

Skrald: et bord med bænke= spiseaffald. Det er dyrt at tømme skraldespande.

MTB kodex: tilbage i lommen. Tydeligt på hjemmesiden

Affaldsmuligheder v. mødestederne, p-plads.

Mange involveres – indbyrdes ansvar

Bord 2
Ninna Lund Faaborg Lokalråd
Erik Damgaard, Orientering
Mogens Keinicke
Erik Bargsteen, Skt. Georgs Gildet
Peder Vestermark
Elise Møller Hansen
Marianne Hermansen
Lene Høsthaab, KFU

Bistader der kan bruges til undervisningsbrug

Faste poster, orienteringsklubben

Steder hvor folk kan gå i læ for regn. Bare primitive steder

Evt. fortsættelse af stien langs banen til Korinth

Natursti hvor der er et reb/rute med skilte der fortæller om de forskellige træer og buske man

møder på stien

Motorikbaner til bl.a. børnehaver og dagplejere

Shelters. F.eks. 2 steder (v. bålplads og et lidt mere lukket sted) Min 2 shelters hvert sted. Også

teltovernatning (book-en-shelter.dk)

Bænke strategiske steder rundt (en siddeplads f-eks. store sten eller opskårne træstammer.)

Flere toiletter

Restaureret gravminde. F-eks- Øhavsmuseet kunne stå for dette.

Samt sørge for gode adgangsforhold til fortidsminder. Evt. bygge/lave en kopi af en åben gravhøj

Bord 3
Svend Lund, formand for Faaborg Lokalråd
Else Garde Christensen
Søren Ellegaard
Randi Rasmussen, Skt. Georgs Gildet
Ellen Korsgaard
Lene, Katterød Forsamlingshus
Søren Kiersgaard
Ditlev Berner (ikke med i snakken til sidst)
Karin Skovhus, Natur og Landskab

Kaffepletter/mødesteder

Walk and talk ruter på forskelig længde (Hotel Faaborg Fjord)

Adgang til brænde til bål

Mulighed for tilmelding til nyhedsbrev via FMK

Botanisk atlas/skovkort

Naturfitness: formidle det ud via egen hjemmeside, facebook, gennem lokale klubber og gerne

bredere ud til hele Fyn

Rolige steder til naturen. Bevarelse af natur og bevaringsværdige biotoper, naturpleje

Klatretræer

Synsfelter/kighuller oprettes mellem fortidsminderne

Rollespil

Hundeskov – indhegnet?

Trampesti til Katterød Forsamlingshus evt. med shelter adgang til toilet og vand.

Afgræsning af områder.

Bord 4
Morten Ravn, MTB
Elses makker
Christel Møllegaard
Jytte Madsen, Skt. Georgs Gildet
Jens Overmark
Bent Lehrmann, Hjertesti
Johnny Brandt, Sundskolen
Martin Einfeldt, Skovforeningen
Søren Kristensen, TMU

Information: Måske QR koder + apps til undervisning, museer m.m. men som udgangsunkt hellere

skilte end information der er afhængig af en telefon.

Faciliteter: borde+bænke er behovet, evt. blot træstammer. Shelter er der ikke stort behov for (i

denne gruppe). Evt. stammer – grus til opbygning af MTB bane

Skoler: ”når det koster finder vi andre veje” citat en lærer.

Koordinering:

Behov for koordinering af parkering ved store arrangementer. MTB har behov for koordinering

med andre brugere ved afvikling af løb. Koordinering bør op at stå snarest muligt.