Vedtægter

VEDTÆGT FOR Faaborg lokalråd

§ 1 Hjemsted
Faaborg lokalråd er hjemmehørende i Faaborg.

§ 2 Ide og formål
1. Borgerne i Faaborg og omegn har i Faaborg Lokalråd mulighed for at drøfte ting af
relevans for byen og egnen
2. I Faaborg Byforum er Faaborg lokalråd repræsenteret af 1 bestyrelses medlem.

3 Faaborg Lokalråd driver hjemmesiden 5600Faaborg.dk

§ 3 Medlemmer og organisering.
Alle personer, institutioner, foreninger og virksomheder og lign bosat i Faaborg og omegn kan være medlemmer af foreningen.

§ 4 Kontingent
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 Årsmøde
1. det ordinære årsmøde afholdes hvert år i Faaborg inden udgangen af juni måned
2. indkaldelse sker via e-mail, foreningens hjemmeside samt facebook gruppen: ”Faaborg lokalråd” senest 14 dg. før årsmødets afholdelse med følgende dagsorden:
a) valg af dirigent
b) bestyrelsen aflægger beretning
c) godkendelse af regnskab
d) indkomne forslag
e) valg af bestyrelse incl. valg af suppleanter
f) valg af revisor
g) evt.

3. forslag der ønskes forelagt årsmødet til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før årsmødet
4. ved enhver beslutning på årsmødet har hvert fremmødt medlem én stemme.

§ 6 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen efter samme retningslinier som til årsmødet.

§ 7 Bestyrelse
1. bestyrelsen består af min. 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen forskudt for hinanden.
2. suppleanter vælges for 1 år ad gangen
3. bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer.

§ 8 Hæftelse
For foreningens forpligtigelse hæfter alene foreningens formue.

§ 9 Tegning
Foreningen tegnes af formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan foreningen tegnes af næstformand og kasserer i forening.

§ 10 Regnskab
1. foreningens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec.
2. årsregnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor
3. revisor vælges for 2 år ad gangen.

§ 11 Vedtægter og opløsning
ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på et årsmøde med simpelt stemmeflertal hos de fremmødte. Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue overdrages Klokketårnet.

Således besluttet på årsmødet tirsdag d. 19. juni 2012

Med venlig hilsen
Svend Lund, Odensevej 61, 5600 Faaborg
Ninna og Svend Lunds mailadresse er ninnaogsvend@gmail.com
Mail til Ninna og Svend Lund
Telefon 6261 3373, Mobil 2130 6116

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.