Vedtægter

Vedtægter for “Hobbyværkstedet” i Faaborg
§ 1
Foreningens formål er at drive Hobbyværkstedet hvor medlemmerne kan drage nytte af hinandens evner og erfaringer, at raske borgere kan hjælpe svagere medborgere med en aktivt fritid og sociale kontakter.

§ 2
Som medlem af Hobbyværkstedet skal man være bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§ 3
Det er gratis at være medlem af hobbyværkstedet. Værkstedet kan benyttes af alle, mod evt. betaling af materialer.

§ 4
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved opslag på værkstedet.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen

§ 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referant.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 8.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt:

§ 6
Generalforsamlingens beslutninger føres i protokol og der træffes beslutninger ved almindeligt flertal.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/4 af medlemmerne stiller krav skrftligt herom.

§ 8
Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges hvert år.
Hver gruppe vælger en person som er suppleant.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 1/2 delen af medlemmerne er tilstede.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved økonomiske dispositioner af bestyrelsen.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

§ 9
Regnskabsåret er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan vedtages på generalforsamling når 2/3 stemmer for.
Forenings bestyrelse hæfter ikke for forenings økonomiske forpligtelser.

§ 10
Forenings opløsning kan kun ske på generalforsamling indkald med dette ene for øje, og når mindst 1/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Foreningens formue og aktiver tilfalder Faaborg Pensionistforening ved opløsning.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.