Vedtægter

Vedtægter for: Klokketaarnets venner

§ 1 Hjemsted

Klokketaarnets venner er hjemmehørende i Faaborg.

§ 2

Formål
1. Indsamle midler til renovering af Klokketårnet

2. Beskrive Klokketaarnet i detaljer. Historisk, arkitektonisk, kulturelt, klokkespil, vedligeholdelse, åbningstider og entrè, reservation af rundvisning, billedarkiv

3. Klokketaarnet er ikke blot et ”kirketårn” , men selve byens vartegn/symbol. Foreningen skal med klokketårnet som udgangspunkt arbejde for at fastholde byens identitet. Primært gennem internet hjemmesiderne klokketaarnet.dk og klokketårnet.dk

§ 3 Klokketaarnets venner: medlemmer og organisering.

1. Optagelse af medlemmer: som medlemmer kan optages såvel personer som institutioner, foreninger og virksomheder og lign.

2 Anmodning om medlemskab indgives til bestyrelsen, direkte eller via hjemmesiderne.

§ 4 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen

§ 5 Årsmøde

1. Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i Faaborg inden udgangen af marts måned

2. Indkaldelse sker via e-mail, foreningens hjemmeside samt facebook gruppen: klokketårnets venner senest 14 dg. før årsmødets afholdelse med følgende dagsorden: a) valg af dirigent/referent, b) bestyrelsen aflægger beretning, c) godkendelse af regnskab, d) indkomne forslag, e) valg af bestyrelse incl. valg af suppleanter, f) valg af revisor, g) evt.

3. Forslag der ønskes forelagt årsmødet til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før årsmødet

4. Ved enhver beslutning på årsmøde har hvert fremmødt medlem én stemme

§ 6 Ekstraordinært årsmøde

1. Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis min. 25% af medlemmerne stiller krav herom til bestyrelsen

2. Bestyrelsen indkalder herefter snarest muligt til det ekstraordinære årsmøde efter samme retningslinier som til årsmødet

§ 7 Bestyrelse

1. Bestyrelsen består af min. 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. På det stiftende årsmøde vælges 1 medlem dog alene for 1 år

2. To suppleanter vælges for 1 år ad gangen

3. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand og kasserer

§ 8 Hæftelse

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§ 9 Tegning

Foreningen tegnes af formand samt 1 bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald kan foreningen tegnes af næstformand og kasserer i forening

§ 10 Regnskab

1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. jan. til 31. dec.

2. Årsregnskabet revideres af den på årsmødet valgte revisor

3. Revisor vælges for 2 år ad gangen

§ 11 Vedtægter og opløsning

Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen kan alene ske på et årsmøde med simpelt stemmeflertal hos de fremmødte. Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle formue overdrages Klokketaarnets ejere.

Vedtaget d. 14. februar 2012.

Kai Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.