Iværksætterhus/kontorfællesskab i Faaborg

Referat: Møde den 16.06.14 på magasingården, om et iværksætterhus i Faaborg

Velkomst ved Susanne Linnet, Fremtidsfabrikken

Oplæg af Sebastian Antoine, FMK om dagsorden:

1. punkt: Organisering

Udsendt materiale i forbindelse med dagens møde, omkring organisationsmuligheder, diskuteres.

Fordele og ulemper fremlægges og specielt foreningskonstruktionen fremhæves. Ulempen ved en

forening kan være at den er åben for alle. Dog er muligheden der for at skabe en række vedtægter,

således at man har en vis styring med udviklingen.

Underskudsgarantien er vigtig for de potentielle brugere, de ønsker ikke at sidde med en for stor

risiko ved at leje sig ind i et iværksætterhus. Vil huslejen svinge i forhold til antal lejere og hvem

bærer så den manglende husleje hvis iværksættere opsiger lejemål. Derved tages scenariet op igen,

hvor kommunen har en større rolle at spille i oprettelsen af et iværksætterhus.

Støtten fra kommunen kunne ske i form af at kommunen indgår aftale med bygningsejer og derved

lejer kontorpladser ud til iværksætterne enkeltvis.

Som start menes det at være den sikreste løsning og kunne fungere i en mulig forsøgsperiode.

2. punkt: Priser

Priserne, som fremgik af udsendte materiale på hhv. leje af Danske Bank bygningen,

Havnekontoret, renovering af et iværksætterhus og etablering af et helt nyt iværksætterhus, stemmer

ikke overens med de lejepriser som på forrige møde blev accepteret af potentielle brugere – det

menes ikke at kunne være rentabelt.

Annalise, FMK, fremlagde muligheden at benytte FFV bygningen, som nu står tom. Direktøren ved

FFV er åben overfor idéen.

FFV bygningen er på 270 kvm over 2 etager. Bygningen blev totalrenoveret for mindre end 2 år

siden og er stort set indflytningsklar. Der er kantine, the-køkken, toiletter/bad faciliteter og der er

ligeledes plads ved indgangsarealet til at udvide med evt. café eller lille butik. Bygningen kan

overtages i sept./okt.

Ulempen er, at der er tale om et midlertidigt lejemål, som sandsynligvis kan starte med en 2-3 årig

kontrakt. Dette er mødets deltagere dog ikke negativt stemt overfor, da de mener, at det er godt med

en prøveopstart, og samtidigt mener de, at hvis det viser sig at være en succes, er der mulighed for

forlængelse af kontraktperioden.

Huslejen er meget favorabel, på 135.000 inkl. el/varme/vand

Desuden skal der ikke regnes med vedligehold de første år da bygningen er nyrenoveret.

Brugerne skal evt. bruge penge på diverse inventar såsom printere, automater etc.

Der er mulighed for, at kommunen indgår aftale med FFV og lejer pladser ud enkeltvis til

iværksætterne. Dette ses som den bedste løsning og mødets deltagere ønsker enstemmigt at gå

videre med denne løsning.

Brugerne af huset skal tænke på, hvad der egentlig er behov for ved opstart:

Punkt 3: Næste skridt

Det aftales at iværksætterne og deltagere fra FMK besøger FFV bygningen onsdag den 25. juni kl:

16:00

Planen er at priser fastsættes på leje af de enkelte kontorer umiddelbart efter valg af bygning.

Herefter skal iværksætterne til at give interessetilkendegivelser.

Afrunding v. Sebastian Antoine

1/4

Referat: Møde om Iværksætterhus i Faaborg, Magasingården 5/5-2014 kl: 16:00 –
19:00

Dagsorden
Velkommen v. Mads Holdgaard og Annalise Horster.
Oplæg v. Liselotte Bauer Mols
Workshop til afdækning af behov, ønsker ideer- cafe drøftelser
 Bruger og identitet
 Aktiviteter.
 Faciliteter
Afrunding og næste skridt.

Velkommen
Der blev budt velkommen ved Mads Holdgaard og kommunaldirektør Annalise Horster,
Faaborg-Midtfyn Kommune.

Oplæg v. Liselotte Bauer Mols
Liselotte fortalte om formålet med dagens møde: At afklare hvilke behov et iværksætterhus
i Faaborg skal opfylde.

Workshop til afdækning af behov, ønsker ideer- cafe drøftelser
Deltagerne blev inddelt i tre grupper, som roterede rundt og drøftede skiftevis hvilke
brugere og identitet, hvilke aktiviteter og hvilke faciliteter et iværksætterhus skulle
indeholde.

Brugere og identitet
Der var bred enighed blandt deltagerne om, at der var behov for et hus med en
professionel identitet, og hvor brugerne har som formål at drive en forretning. En
styregruppe eller ledelse skulle sikre, at dette blev forankret i en velorganiseret
arbejdsplads.
2/4

Identiteten skulle være spændende forstået ved et hus med en åben, kreativ og dynamisk
kultur med erhvervsmæssig og forretningsmæssig karakter. Fleksibiliteten i lejeformer og
fleksible lokaler skulle sikre en forankring af den dynamiske identitet og kultur.

Det blev endvidere foreslået, at huset ikke skulle have en identitet som et
”iværksætterhus”, og i stedet være et ”forretningshus”, så huset ikke blev indsnævret til
iværksættere som brugere.

I forhold til hvilke typer af virksomheder, der skulle have gavn af et iværksætterhus, var der
flere holdninger blandt deltagerne. De fleste mente at huset skulle være for (kommende)
iværksættere, selvstændige og etablerede virksomheder med relativt få ansatte.
Et mindretal mente dog, at huset burde kunne rumme større og mindre virksomheder.

Et flertal af deltagerne mente dog, at det var en styrke hvis der var en mangfoldighed i
typer af virksomheder, så huset både kunne rumme eksempelvis grafikere, konsulenter,
importører, webshops mv.

Endvidere ville det være en fordel, hvis brugerne kunne få tilbudt opstartshjælp til deres
virksomhed i form af råd og sparing til eksempelvis it, regnskab, skat, moms mv.

Aktiviteter
Der var bred enighed blandt deltagerne om, at de aktiviteter, der skal foregå i huset, skal
være forretningsfremmende.

Rammen for aktiviteter skal etableres af de første brugere af huset. Man var enige om, at
rammen skal muliggøre kreativitet, åbenhed og sparring i huset.

Der skal også foregå netværksfremmende aktiviteter på både et formelt og uformelt plan.
Ved netværk af mere formel karakter kan indgå kurser, events og konferencer af fælles
interesse for husets brugere.
Ved netværk af mere uformel karakter blev foreslået frokostordninger/fælles frokost,
vidensdeling og cafémøder. 3/4

Et mindretal af deltagerne ønskede en form for struktur/aktivitet der i hverdagen udfordrer
eller forstyrrer de faste rammer og inspirere til innovative, kreative løsninger.

Der var forskellige holdninger til styringen af huset. De fleste deltager mente, at der skulle
være en tovholder for huset, der både kunne stå for opgaver af både praktisk og
styringsmæssig karakter. Flertallet mente ikke af denne styring skulle være af offentlig
karakter.

Det blev således foreslået, at have en brugerdrevet styregruppe, der skal sætte rammen,
for hvad huset skal bruge. Alternativt en bestyrelse. Tovholderen skulle således indgå i
bestyrelsen/styregruppen og sikre forankringen af styregruppens/bestyrelsens
beslutninger. Endvidere blev det foreslået, at tovholderen kan sælge husets og dets
virksomheders produkter/ydelser og på den måde være husets ansigt udadtil.

Faciliteter
Der blev af deltagerne ønskede en lang række faciliteter. Alle ønsker er samlet i en ordsky
i bilaget.
De mest ønskede faciliteter var:
 En tovholder/sekretær/praktisk hjælp
 Trådløst højhastighedsinternet
 Professionelle mødefaciliteter
 Fleksible arbejdspladser og kontorer
 Enmandskontorer/lukkede kontorer
 Kontorfælleskaber
 En café tilknyttet huset
 Professionelle printere, der kan bruges af virksomheder der arbejder med grafik
 Online bookingsystem til kontorer
 Salgsted/butik
 Værksteder
 It, film og lyd udstyr
4/4

Afrunding og næste skridt.
Alle forslagene blev præsenteret og drøftet i plenum.

Herefter blev deltagerne bedt om at tilkendegive, hvem der ville være med i det videre
arbejde i et iværksætterhus/forretningshus på baggrund af de drøftelser, der var opnået
konsensus om.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pr. 9/5 2014 fået tilkendegivelser fra følgende personer:

Navn Email
Erik Andersen era@privat.tele.dk
Svend Lund ninnaogsvend@gmail.com
Susanne Pejstrup post@susannepejstrup.dk
Anne Kyhn annekyhn@live.dk
Mads Holdgaard madho@fmk.dk
Mette Louise Andersen mettelouise@p19.dk
Per André Andersen perandersenfyn@hotmail.com
Mogens Jørgensen mogjor@gmail.com
Hanne Mogensen hanne@brandstuff.dk
Poul Erik pe@hellomom.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.